معنی و ترجمه کلمه fighting load به فارسی fighting load یعنی چه

fighting load


بار رزمى ،بار جنگى
علوم نظامى : بار مهمات جنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها