معنی و ترجمه کلمه microscopic به فارسی microscopic یعنی چه

microscopic


وابسته به ميکروسکپ ،بسيار کوچک ،ذره بينى
شيمى : ميکروسکوپى
روانشناسى : ذره بينى
علوم هوايى : ميکروسکوپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها