طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى سوهان گوش را آزردن به انگلیسی با صداى سوهان گوش را آزردن یعنی چه

با صداى سوهان گوش را آزردن

rasp

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها