طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستایش چند خدا یکى پس از دیگرى به انگلیسی ستایش چند خدا یکى پس از دیگرى یعنی چه

ستایش چند خدا یکى پس از دیگرى

henotheism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها