معنی و ترجمه کلمه cool as a cucumber به فارسی cool as a cucumber یعنی چه

cool as a cucumber


خود دار،خون سرد،متين


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها