معنی و ترجمه کلمه fixture به فارسی fixture یعنی چه

fixture


چفت و بست ،ادوات ،منضمات ملک طلق ،چيز ثابت ،(درجمع )اثاثه ثابت ،لوازم نصب کردنى
علوم مهندسى : تجهيزات
معمارى : ماندافزار
قانون ـ فقه : توابع مايملک بلامعارض
ورزش : برنامه سنتى سالانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها