معنی و ترجمه کلمه locator به فارسی locator یعنی چه

locator


موجر،اجاره دهنده ،(امر ).جايگزين شوندهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها