معنی و ترجمه کلمه locator به فارسی locator یعنی چه

locator


موجر،اجاره دهنده ،(امر ).جايگزين شونده


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها