معنی و ترجمه کلمه locator به فارسی locator یعنی چه

locator


موجر،اجاره دهنده ،(امر ).جايگزين شونده


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها