معنی و ترجمه کلمه silver inwrought with gold به فارسی silver inwrought with gold یعنی چه

silver inwrought with gold


سيمينه اى که زردر ان کار کرده باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها