معنی و ترجمه کلمه آئین غسل تعمید و نامگذارى به انگلیسی آئین غسل تعمید و نامگذارى یعنی چه

آئین غسل تعمید و نامگذارى

baptism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها