معنی و ترجمه کلمه آدم عوام فریب به انگلیسی آدم عوام فریب یعنی چه

آدم عوام فریب

demagog
demagogue
snide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها