معنی و ترجمه کلمه آرامش به انگلیسی آرامش یعنی چه

آرامش

calm
calmness
composure
equilibrium
lull
pacification
peace
placidity
quiet
quietness
quietude
serenity
silence
solace
taciturnity
tranquility
tranquillity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها