معنی و ترجمه کلمه آرزوى اساسى و ضرورى به انگلیسی آرزوى اساسى و ضرورى یعنی چه

آرزوى اساسى و ضرورى

desideratum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها