معنی و ترجمه کلمه آنزیم داخل سلولى به انگلیسی آنزیم داخل سلولى یعنی چه

آنزیم داخل سلولى

endoenzyme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها