معنی و ترجمه کلمه اندازه گیرى عمق دریا و اقیانوس به انگلیسی اندازه گیرى عمق دریا و اقیانوس یعنی چه

اندازه گیرى عمق دریا و اقیانوس

bathymetry


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها