معنی و ترجمه کلمه بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود به انگلیسی بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود یعنی چه

بادبان چهارگوشى که به طور اریب به زورق یا قایق آویخته شود

lugsail


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها