معنی و ترجمه کلمه با تور کیسه اى ماهى گرفتن به انگلیسی با تور کیسه اى ماهى گرفتن یعنی چه

با تور کیسه اى ماهى گرفتن

trawl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها