معنی و ترجمه کلمه با سنگ تیز کردن به انگلیسی با سنگ تیز کردن یعنی چه

با سنگ تیز کردن

hone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها