معنی و ترجمه کلمه بعد از صرف شام به انگلیسی بعد از صرف شام یعنی چه

بعد از صرف شام

postprandial


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها