معنی و ترجمه کلمه تصلب بافت به انگلیسی تصلب بافت یعنی چه

تصلب بافت

sclerosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها