معنی و ترجمه کلمه جاده فرعى به انگلیسی جاده فرعى یعنی چه

جاده فرعى

bypath
byroad
diverticulum
sidetrack
spur track


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها