معنی و ترجمه کلمه خمیر چربى جگر غاز و دنبلان به انگلیسی خمیر چربى جگر غاز و دنبلان یعنی چه

خمیر چربى جگر غاز و دنبلان

pate de foie gras

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها