معنی و ترجمه کلمه خود را تحت الشعاع قرار دادن به انگلیسی خود را تحت الشعاع قرار دادن یعنی چه

خود را تحت الشعاع قرار دادن

self effacement


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها