معنی و ترجمه کلمه داراى خواص فیزیکى مشابه به انگلیسی داراى خواص فیزیکى مشابه یعنی چه

داراى خواص فیزیکى مشابه

isotropic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها