معنی و ترجمه کلمه داروى ایجاد کننده تشنجات کزازى به انگلیسی داروى ایجاد کننده تشنجات کزازى یعنی چه

داروى ایجاد کننده تشنجات کزازى

tetanic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها