معنی و ترجمه کلمه درخت چهل سکه به انگلیسی درخت چهل سکه یعنی چه

درخت چهل سکه

gingko
ginkgo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها