معنی و ترجمه کلمه درعمق کم زیست کننده به انگلیسی درعمق کم زیست کننده یعنی چه

درعمق کم زیست کننده

stenobathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها