معنی و ترجمه کلمه دوره گرد به انگلیسی دوره گرد یعنی چه

دوره گرد

badger
caird
costermonger
crier
huckster
itinerant
pedlar
peripatetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها