معنی و ترجمه کلمه رگه نازک معدن به انگلیسی رگه نازک معدن یعنی چه

رگه نازک معدن

seam

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها