معنی و ترجمه کلمه زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد به انگلیسی زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد یعنی چه

زنى که مواظبت بچه یا اشخاص جوان را بعهده مى گیرد

governess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها