معنی و ترجمه کلمه شکست ناپذیر به انگلیسی شکست ناپذیر یعنی چه

شکست ناپذیر

insuperable
invincible
invulnerable
unbeatable
unconquerable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها