معنی و ترجمه کلمه ضماد روى محل درد گذاشتن به انگلیسی ضماد روى محل درد گذاشتن یعنی چه

ضماد روى محل درد گذاشتن

poultice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها