معنی و ترجمه کلمه طرح ریزى عملیات صنعتى و نظامى برحسب خطوط مشخص و معین به انگلیسی طرح ریزى عملیات صنعتى و نظامى برحسب خطوط مشخص و معین یعنی چه

طرح ریزى عملیات صنعتى و نظامى برحسب خطوط مشخص و معین

linear programming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها