معنی و ترجمه کلمه طرزبیان و لحن سخن شخص در یک مرحله زندگى به انگلیسی طرزبیان و لحن سخن شخص در یک مرحله زندگى یعنی چه

طرزبیان و لحن سخن شخص در یک مرحله زندگى

idiolect


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها