معنی و ترجمه کلمه ظرفیت الکتریکى به انگلیسی ظرفیت الکتریکى یعنی چه

ظرفیت الکتریکى

capacitance
electrovalence
electrovalency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها