معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 11 و جرم اتمى 22.989770 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 11 و جرم اتمى 22.989770 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 11 و جرم اتمى 22.989770 گرم بر مول

Natrium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها