معنی و ترجمه کلمه فارغ البال به انگلیسی فارغ البال یعنی چه

فارغ البال

incogitant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها