معنی و ترجمه کلمه فقدان حس شامه به انگلیسی فقدان حس شامه یعنی چه

فقدان حس شامه

anosmia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها