معنی و ترجمه کلمه فوق المعده به انگلیسی فوق المعده یعنی چه

فوق المعده

epigastrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها