معنی و ترجمه کلمه فیلم اخبار جارى روز به انگلیسی فیلم اخبار جارى روز یعنی چه

فیلم اخبار جارى روز

newsreel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها