معنی و ترجمه کلمه قابل برداشتن و کاشتن در محل دیگرى به انگلیسی قابل برداشتن و کاشتن در محل دیگرى یعنی چه

قابل برداشتن و کاشتن در محل دیگرى

transplantable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها