معنی و ترجمه کلمه متوافق به انگلیسی متوافق یعنی چه

متوافق

homogeneous
symphonious

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها