معنی و ترجمه کلمه معنویت به انگلیسی معنویت یعنی چه

معنویت

idealism
immaterialism
incorporeity
spirituality
spiritualty
spiritusoity


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها