معنی و ترجمه کلمه ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى به انگلیسی ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى یعنی چه

ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى

sinusitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها