معنی و ترجمه کلمه ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى به انگلیسی ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى یعنی چه

ورم درون حفره هاى سر یا جیب هاى هوایى

sinusitis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها