معنی و ترجمه کلمه گرفتن نحوست سیارات به انگلیسی گرفتن نحوست سیارات یعنی چه

گرفتن نحوست سیارات

planet stricken
planet struck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها