معنی و ترجمه کلمه یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى به انگلیسی یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى یعنی چه

یک نوع کاغذ محکم به رنگ زرد مایل به قهوه اى

manila paper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها