معنی و ترجمه کلمه about به فارسی about یعنی چه

about


درباره ،گرداگرد،پيرامون ،دور تا دور،در اطراف ،نزديک ،قريب ،در حدود،در باب ،راجع به ،در شرف ،در صدد،نزد،در،بهر سو،تقريبا،بالاتر،(نظ ).فرمان عقب گرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها