معنی و ترجمه کلمه act به فارسی act یعنی چه

act


قرارداد، : )n.(کنش ،فعل ،کردار،حقيقت ،امرمسلم ،فرمان قانون ،تصويب نامه ،اعلاميه ،(حق).سند،پيمان ،رساله ،سرگذشت ،پرده ءنمايش(مثل پرده ء اول)، : )vt.& vi.(کنش کردن ،کارکردن ،عمل کردن ،جان دادن ،روح دادن ،برانگيختن ،رفتارکردن ،اثرکردن ،بازى کردن ،نمايش دادن
قانون ـ فقه : قانون
روانشناسى : عمل
علوم نظامى : قانون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها