معنی و ترجمه کلمه activate به فارسی activate یعنی چه

activate


به فعاليت پرداختن ،فعال کردن تخليص کردن( سنگ معدن)،به کار انداختن ،چاشنى مين را کشيدن ،کنش ور کردن ،فعال کردن ،بفعاليت پرداختن ،بکارانداختن ،(مع ).تخليص کردن(سنگ معدن)
علوم مهندسى : فعال کردن تخليص کردن
ورزش : بازگشت بازيگر به زمي ن
علوم نظامى : چکانيدن ماشه جنگ افزار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها