معنی و ترجمه کلمه ambuscade به فارسی ambuscade یعنی چه

ambuscade


سرپناه ،کمين گاه ،دام ،(نظ )کمين ،کمينگاه ،يکدسته نظامى کمين کرده
علوم نظامى : محل اجراى کمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها