معنی و ترجمه کلمه approach end به فارسی approach end یعنی چه

approach end


نقطه شروع تقرب هواپيما،ابتداى محوطه دويدن هواپيما
علوم نظامى : ابتداى باند فرود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها